søndag 3. juni 2018

Repetisjonstest i Fronter

I tre blogginnlegg har jeg skrevet om hvordan man kan bruke digitale tester i formativ vurdering; digitale tester for læring, som formativ vurdering og repetisjonstest. I dette blogginnlegget vil jeg gå litt nærmere inn på hvordan man kan lage denne repetisjonstesten i Fronter, som er den læringsplattformen (LMS) vi bruker på min arbeidsplass. Om din skole bruker en annen LMS, så håper jeg likevel du kan få noen gode ideer til hvordan du kan lage en slik test. 

I Fronter opprettet jeg en prøve i Elevmappene for riktig fagrom. 
 

Når man skal gjennomføre en digital prøve, vil det nok være ulike måter å tilnærme seg den på. For meg var målet å lage en test der elevene fikk repetert fagstoff og sjekket hvor mye de husket. Jeg startet derfor med å lage spørsmål til de aktuelle temaene. 

Et av emnene handler om sammensatte tekster. Jeg valgte å lage flervalgsspørsmål, med tre svaralternativer i nedtrekksfelt. Her er det mange andre muligheter, så man må velge det man synes passer best. Som du ser av bildet under, skriver man inn svaralternativer og markerer hvilket svar som er riktig, med ev. poengsum for riktig svar. (Her kan man også legge inn minuspoeng.)


Etter å ha lagt inn flere spørsmål, vil det se sånn ut i prøven:

Etter å ha lagt inn flere sider, ett for hvert emne som skal være med i testen, får hver side en egen fane. Bildet her ble dessverre litt lite ...


Jeg jobbet kanskje litt bakvendt ved at jeg lagde spørsmålene først og deretter gikk inn på Innstillinger. Under Generelt legger man inn tittel, beskrivelse og åpningstid. Det er også her man aktiverer prøven. Her har jeg også lagt inn at elevene ikke skal ha varsling eller kunne svare anonymt, i tillegg til at jeg ønsker at den skal rettes automatisk. 

Under Gjennomføring kan man bestemme varighet, antall forsøk og ev. begrensninger i forhold til hvor lang tid det må gå mellom hver gang man prøver. I Fronter finner jeg ut at det må gå minst 1 dag mellom hver gang man prøver, og det kan kanskje være litt lenge. 

Under Tilbakemelding kan jeg velge automatisk tilbakemelding etter avsluttet prøve, sammen med rette svar, poeng og testresultat. Siden elevene kan ta prøven flere ganger, har jeg krysset av for at det beste resultatet vises. Her kunne det ha vært hensiktsmessig å krysse av for siste resultat også.
Når elevene har tatt prøven, vil de få opp dette: de riktige svarene er markert med grønt, mens deres svar er markert med en prikk. Slik ser de om de har avgitt riktig svar eller ikke. Som lærer har jeg etter testen tilgang til ulike statistikker for prøven. Jeg kan se hvilke elever som har tatt testen, og hvem som ennå ikke har levert. For dem som har tatt testen kan jeg se poengsum, og ved å klikke meg inn på hver enkelt elev, kan jeg se hvor eleven har svart riktig eller feil. Dette kan jeg bruke til å gi direkte og tilpassede tilbakemeldinger. Det gjør at jeg ikke bare overlater til hver enkelt elev hva de skal jobbe videre med, men jeg kan følge opp helt konkret og komme med tips i forhold til resultat.

Et annet godt statistikkverktøy er grafer for hvert enkelt spørsmål. Her kan jeg se hvordan elevgruppa som helhet har svart på de ulike spørsmålene. Den grønne grafen viser riktige svar, mens den blå viser gale svar, og om det viser seg at mange har svart feil, er det en god indikasjon om at dette er noe jeg bør undervise mer om. På bildet under, kommer det f.eks. fram at jeg bør si noe mer om etos. 


Jeg er i startgropa når det gjelder å lage, og virkelig utnytte, digitale tester. Arbeidet med denne testen har på mange måter vært en øvingsoppgave, og det har vist meg at det fortsatt finnes flere muligheter som jeg trenger å utforske. For å kunne utnytte mulighetene som ligger i LMS'en, må man vite hva som ligger der. Om man ikke har laget digitale tester tidligere, går det med litt tid til å finne ut hvordan det kan gjøres og hvilke verktøy som er tilgjengelige. I hverdagen som lærer, er kanskje ikke rikelig tid til å "utforske" slike ting, det man har mest av. Jeg vil likevel anbefale deg å bruke tid på det. Den tida du setter av til dette, vil du få igjen i form av ressurser som kan gjenbrukes (, selv om du kanskje må gjøre noen tilpasninger senere). 
Mulighetene er mange, og man må være bevisst på hvorfor man lager en slik test. Jeg har i hvert fall oppdaget at jeg må ha målet klart. Hva ønsker jeg å få ut av dette? Eller enda viktigere: Hvilket læringsutbytte ønsker jeg at elevene skal sitte igjen med? Det er kanskje det som er det vanskeligste. Det tekniske går det tross alt an å lære. 

Jeg tror ikke at denne repetisjonstesten er perfekt, men den er et skritt på veien for min del. Jeg har begynt å lære. Da jeg startet på studiet i IKT i læring, oppdaget jeg tidlig at det var fornuftig å bruke LMS'en til skolen mer aktivt. Når jeg så spurte kollegaene mine om tips, oppdaget jeg at det er fåtallet som kjenner til hva som ligger av muligheter i dette. Det er få som bruker Fronter til noe annet enn å legge ut fagstoff i fagrommet, lage innleveringer og føre fravær, anmerkninger og karakterer. De to som virkelig har vært gode på Fronter, har hatt permisjon eller sluttet ved skolen dette skoleåret, og det har ført til at jeg har utforsket og lært på egen hånd. Da tar nok ting litt lengre tid enn det som hadde vært nødvendig, men … jeg har i hvert fall hatt en rimelig bratt læringskurve.

Samtidig opplever jeg at testen har vært nokså nyttig for elevene mine. De har fått repetere stoff, og sett hva de bør jobbe litt mer med. De har fått snakke med medelever om resultatet, og ut fra det fått mer kunnskap om de vanskeligste emnene. Det at vi nå har tatt for oss fagstoff for hele skoleåret, er ikke optimalt. Det kan bli for omfattende for en del elever. Jeg burde ha hatt sånne tester underveis i skoleåret også, etter hvert "kapittel". Om jeg hadde brukt post-tester etter hvert emne i løpet av skoleåret, kunne jeg ha hentet dem fram igjen og hatt flere tester nå på slutten av året. De ville likevel ha fungert som repetisjon, og for å avdekke ev. hull i kunnskapen, og de kunne ha brukt resultatene som grunnlag for videre arbeid. Variasjon i spørsmål og svarmuligheter er også noe jeg bør se mer på.

Det å bruke digitale tester som formativ vurdering, tror jeg er en av flere gode metoder man kan bruke for å fremme læring. Kjenner man verktøyet man skal bruke, er det gjennomførbart for alle. Det handler bare om å ha en viss interesse og et ønske om å lage noe som er tilpasset egne elever. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du tok en tur innom bloggen min, og en kommentar fra deg betyr mye. Blogging er ikke det samme uten kommentarer... :-)